Η επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στην εκπαίδευση προϋποθέτει πολιτική βούληση σε βάθος χρόνου καθώς και τον ισόρροπο συγκερασμό οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων

Εμφανίσεις: 658

Οι προκλήσεις της ενδυνάμωσης της κοινωνίας της γνώσης, της δημογραφικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης παραμένουν, ενώ παράλληλα προστίθενται ζητήματα όπως η μετανάστευση, εκπαιδευτική και επαγγελματική ενσωμάτωση, και η βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα παρουσιάζεται αναντιστοιχία  ανάμεσα στις δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς, ενώ είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η αποφυγή κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποδεικνύεται χρήσιμη σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας και ατομικής ανέλιξης καθώς και όσον αφορά στην απασχόληση, στην κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή και στη μείωση της εγκληματικότητας. Βασικοί στόχοι και προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας πρέπει να είναι η αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων (μακροπρόθεσμος στόχος), οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε εθνικό επίπεδο (μεσοπρόθεσμος στόχος) καθώς και εμπλοκή κοινωνικών εταίρων, «οριζόντια» συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέτει πολιτική βούληση σε βάθος χρόνου καθώς και τον ισόρροπο συγκερασμό οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Έχει καταστεί πλέον σαφές ότι η βιωσιμότητα της χώρας μας προϋποθέτει την οικονομική ανάπτυξη και την επένδυση στην κοινωνία της γνώσης. Θεωρείται δεδομένη, επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα εργασιακής και επιχειρηματικής ευελιξίας πάνω στη βάση της δια βίου μάθησης και της αέναης επικαιροποίησης των γνώσεων  και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Οι διαστάσεις της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής αντιμετωπίζονται πλέον ως αλληλένδετες πραγματικότητες μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών.

Οι προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, σύμφωνα με την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τους στόχους της Λισσαβόνας,  πρέπει να είναι οι ακόλουθες :
 

 • Η συμμετοχή των ενηλίκων στην Δια Βίου Μάθηση, πρέπει τουλάχιστον να αγγίξει το 12.5%. Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει ιδιαιτέρως χαμηλό ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθηση  της τάξης του 2.1% έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 9.7%. Το πρόγραμμα για τη Δια Δίου Μάθηση, όσον αφορά την κοινωνική του διάσταση, αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αξίας της συμμετοχής πολίτη στα κοινά, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της προσωπικής ολοκλήρωσης του ατόμου. Στοχεύει στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ομάδων με διαφορετικές μορφωτικές και κοινωνικές αφετηρίες με ιδιαίτερη μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
   
 • Αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 85%. Η Ελλάδα παρουσιάζει, αναφορικά με το στόχο της ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό 82.1% (2007), γεγονός που συνιστά υποχώρηση έναντι του 84.1% για το έτος 2005.
   
 • Αύξηση του αριθμού των αποφοίτων σε τομείς Μαθηματικών, Επιστημών και Τεχνολογίας κατά τουλάχιστον 15% με ταυτόχρονη μείωση των αποκλίσεων στη συμμετοχή με βάση το φύλο. Η Ελλάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 24.1% (2006) και αναλογία  γυναικών 40.9% (2005).
   
 • Μείωση των γνωστικά υστερούντων, δεκαπεντάχρονοι με επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας  ένα και χαμηλότερο ούτως ώστε να φθάσει το 15.5%. Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαιτέρως υψηλό ποσοστό γνωστικά υστερούντων που φθάνει το 27.7% (2006).
   
 • Μείωση του αριθμού όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση (earlyschoolleavers) στο μέγιστο αποδεκτό όριο του 10%. Η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό  της τάξης του 14.7%  (2007).

Η επιτυχία του κρίσιμου αυτού εγχειρήματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία στην χώρα μας σε συνθήκες εντεινόμενου ευρωπαϊκού και διεθνούς  ανταγωνισμού.

Pin It