Εκδόθηκε η Πρώτη Απόφαση Διαταγής Πληρωμής από τα Διοικητικά Δικαστήρια

Γκοτσοπούλου,  Εκδόθηκε η Πρώτη Απόφαση Διαταγής Πληρωμής από τα Διοικητικά Δικαστήρια

Με την υπ΄αριθμόν 1/2015 ΜΔΕφΑθ εκδόθηκε η πρώτη απόφαση Διαταγής Πληρωμής από τα Διοικητικά Δικαστήρια για χρηματική αξίωση η οποία πηγάζει από διοικητική σύμβαση.

Οι διατάξεις των άρθρων 272 Α επόμενα του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717 /1999 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ 97 Α/17.5.1999), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.4329/2015 (ΦΕΚ 53 Α) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις», ορίζουν μεταξύ άλλων, ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες μπορεί να ζητηθεί και να χορηγηθεί από τον Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου οφειλέτη εφόσον; α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και αποβεί θετικός για την πληρωμή της.

Κράτα το

Pin It