Η Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Γκοτσοπούλου, Η  Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 266/2016 Απόφαση του ΔιοικΕφΑθ (τριμ) αλληλέγγυα είναι η ευθύνη με την ΑΕ των διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων και εκκαθαριστών της για την πληρωμή φόρου εισοδήματος της εταιρείας παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ.

Σε περίπτωση διάλυσης της ΑΕ απαιτείται να έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες κατά τον χρόνο λύσης της. Για τους παρακρατούμενους φόρους και τον ΦΠΑ, η ευθύνη των εν λόγω προσώπων υφίσταται εφ΄όσον απέκτησαν τις ανωτέρω ιδιότητες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΑΕ και, ειδικότερα, εάν ο φόρος έχει παρακρατηθεί ή εισπραχθεί, κατά τη λήξη της προθεσμίας απόδοσής του ή μετά τη λήξη της , εάν δε δεν έχει παρακρατηθεί ή εισπραχθεί, εφ΄όσον απέκτησαν τις ανωτέρω ιδιότητες κατά το χρόνο που υπήρξε η μη εκπληρωμένη υποχρέωση παρακράτησης ή είσπραξης σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 1 και 3 ΚΦΕ, 45 εδ.β’ Κωδ ΦΠΑ.

Δεν δημιουργείται ιδία φορολογική υποχρέωση για τους διοικούντες της ΑΕ, αλλά πρόσθετη ευθύνη τους για την πληρωμή του βεβαιωθέντος σε βάρος της εταιρείας φόρου, η οποία δεν ανάγεται στο στάδιο βεβαίωσης, αλλά είσπραξης του φόρου. Για την ενεργοποίηση της ευθύνης τους δεν απαιτείται κοινοποίηση σε αυτούς του φύλλου ελέγχου, ούτε και της ταμειακής βεβαίωσης, δικαιούνται, ωστόσο να ασκήσουν ανακοπή κατά της κοινοποιούμενης ατομικής ειδοποίησης, προβάλλοντας και λόγους αναγόμενους στο κατ΄ ουσία βάσιμο της απαίτησης του Δημοσίου, εκτός εάν είχε προηγηθεί προσφυγή της εταιρείας κατά της καταλογιστικής πράξης και εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επ’ αυτής. Η παράλειψη κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης στα πρόσωπα αυτά καθιστά άκυρη τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους σύμφωνα με τα άρθρα 64 παρ.1, 113 παρ.1 , 217 παρ.1 και 219 παρ. 1 ΚΔιοικΔικ, 4 παρ.1 ΚΕΔΕ.

Οι λόγοι που μπορούν να προβληθούν κατά το στάδιο του προγράμματος πλειστηριασμού αφορούν, πέραν της τυχόν απόσβεσης της απαίτησης, στο νομότυπο και μόνον του προγράμματος και όχι στις επί μέρους πράξεις της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης, που πρέπει να προβάλλονται αυτοτελώς σύμφωνα με τα άρθρα 217,224 και 225 του ΚΔιοικΔικ.

Κράτα το

Pin It