Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Γκοτσοπούλου, Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας  από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 1611/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών γίνεται δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη, λόγω της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης από την Τράπεζα για τους κινδύνους της ενδεχόμενης μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και άρα της καταχρηστικότητας κι ακυρότητας των σχετικών Γ.Ο.Σ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε περίπτωση δανείων από συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, αλλά και για τη δυνατότητα κάλυψης του κινδύνου σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η ενημέρωση δε αυτή θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ θα πρέπει, για λόγους διαφάνειας, να αποτυπώνονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως μάλιστα ο τρόπος λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Μόνον έτσι θα είναι σε θέση ο εν δυνάμει δανειολήπτης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες μίας τέτοιας σύμβασης.

Εν προκειμένω, όμως, οι Γ.Ο.Σ. που ρύθμιζαν τα ανωτέρω θέματα δεν διατύπωναν ευκρινώς τον τόπο λειτουργίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τις ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του εγχώριου νομίσματος στο ξένο, ενώ το πιστωτικό ίδρυμα δεν προέβενε στην κατάλληλη ενημέρωση όσον αφορά τους μηχανισμούς κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου, με τρόπο ορισμένο κι εξειδικευμένο, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να είναι εκτεθειμένοι, χωρίς να το γνωρίζουν, στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Αυτό έχει σημασία, διότι είναι πιθανόν, η γνώση αυτού του κινδύνου να ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για την σύναψη της σύμβασης γενικώς. Με αυτά ως δεδομένα, το Εφετείο Αθηνών δέχθηκε την έφεση των δανειοληπτών, εξαφάνισε την πρωτοβάθμια απόρριψη της ανακοπής κι ακύρωσε τη διαταγή πληρωμής της τράπεζας.

Κράτα το

Pin It