Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Με την υπ΄ αριθμό 10/2017 Απόφαση του Αρείου Πάγου η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα λύεται σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρική δράση θα συνεχιστεί μεταξύ των υπολοίπων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος ή η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται συνολικά στην εταιρική θέση του θανόντος.

Από τις διατάξεις των άρθρων 773,774,777 , 778 ΑΚ και ΕμπΝ. 18 που εφαρμόζονται και στις προσωπικές εταιρείες, που έχουν νομική προσωπικότητα, προκύπτει ότι ο θάνατος κάποιου εταίρου επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της εταιρίας, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρία θα εξακολουθήσει συνεχιζόμενη είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων, είτε μεταξύ τούτων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος εταίρου, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή υπεισέρχονται στη θέση του τελευταίου, κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία. Αν δεν υφίσταται τέτοια ρητή συμφωνία η εταιρία λύεται και τίθεται αυτοδικαίως υπό καθεστώς εκκαθάρισης, γεγονός που σημαίνει ότι λογίζεται υφισταμένη και μετά τη λύση της, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της εκκαθαρίσεως (ΑΠ374/1997). Παρά δε το ότι η διάταξη του άρθρου 773 ΑΚ παρουσιάζει κενό, καθόσον δεν ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες το δικαίωμα του εταίρου στην εταιρεία μεταβιβάζεται αιτία θανάτου στους κληρονόμους του στην περίπτωση της λύσης της εταιρείας, που οφείλεται στο θάνατο του εταίρου, εν τούτοις γίνεται δεκτό από την νομολογία ότι ο κληρονόμος του αποβιώσαντος εταίρου υπεισέρχεται στην εταιρεία κατά το στάδιο της εκκαθάρισης υπό εταιρική ιδιότητα, ήτοι υπεισέρχεται σε ολόκληρη την εταιρική θέση του θανόντος εταίρου τόσο στα προσωπικά όσο και στα περιουσιακά εταιρικά δικαιώματα αυτού. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται ως εταίρος στην εταιρική θέση του θανόντος με πλήρες και αυτοτελές δικαίωμα.

Pin It