Γκοτσοπούλου, Κρίθηκε Συνταγματική η Αναδρομική Εφαρμογή Ηπιότερων Φορολογικών Νομοθετικών Διατάξεων ως προς την Επιβολή Κυρώσεων (ΣτΕ 2402/2016)

Κρίθηκε Συνταγματική η Αναδρομική Εφαρμογή Ηπιότερων Φορολογικών Νομοθετικών Διατάξεων ως προς την Επιβολή Κυρώσεων (ΣτΕ 2402/2016)

Με την υπ΄αριθμόν 2402/2016 Απόφαση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ γίνεται αποδεκτή η αναδρομική εφαρμογή ηπιότερων φορολογικών διατάξεων - προστίμων σε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Εξαίρεση από τον κανόνα περί μη αναδρομικότητας.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου, Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Μετά από μία σειρά αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφασή 334/2016 (που αφορά σε συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο ή με ρήτρα ελβετικού φράγκου) απαγορεύει στην τράπεζα να διατυπώνει, να επικαλείται και να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τους καταναλωτές της τον γενικό όρο, σύμφωνα με τον οποίο η αποπληρωμή του δανείου λαμβάνει χώρα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος την ημέρα της καταβολής.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου,  Καταχρηστικότητα κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

Καταχρηστικότητα κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 291/2016 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είναι καταχρηστική η άσκηση των δικαιωμάτων του δανειστή για είσπραξη εγγυητικής επιστολής, όταν ο τελευταίος ζητεί την πληρωμή αυτής, επικαλούμενος απλώς και μόνον, τον συμβατικό όρο ότι είναι καταβλητέα «σε πρώτη ζήτηση» ή μετά από απλή ειδοποίηση, με σκοπό να αποφύγει την προβολή ενστάσεων, περί του ότι δεν συντρέχει ουσιαστικός λόγος κατάπτωσης αυτής, λόγω ανυπαρξίας των με αυτήν ασφαλιζομένων απαιτήσεων, επιδιώκοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, κατ΄ εντολή και με χρήματα του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή.

Περισσοτερα