Ο Νέος Κανονισμός (ΕΕ), για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (gdpr)

GDPR - Ο Νέος Κανονισμός (ΕΕ), για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) δίνει μεγαλύτερη εξουσία στο άτομο, τοποθετώντας τον στο κέντρο της προστασίας των δεδομένων, ως συναλλασσόμενο και ως πελάτη.

Περισσοτερα
Ελβετικά Δάνεια,  Εθνική-Ευρωπαϊκή Νομολογία

Ελβετικά Δάνεια, Εθνική-Ευρωπαϊκή Νομολογία

Το ζήτημα της χορήγησης δανείων σε συνάλλαγμα και δη σε ελβετικά φράγκα έχει απασχολήσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από το 2009 και έπειτα, αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, καθόσον ένας σημαντικός αριθμός δανειοληπτών δανείστηκε κατευθείαν χρήματα από τις Τράπεζες σε Ελβετικό Φράγκο, είτε μετέτρεψε σε ελβετικό νόμισμα το δάνειο που είχε πάρει αρχικά σε Ευρώ.

Περισσοτερα
Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Με την υπ΄ αριθμό 10/2017 Απόφαση του Αρείου Πάγου η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα λύεται σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρική δράση θα συνεχιστεί μεταξύ των υπολοίπων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος ή η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται συνολικά στην εταιρική θέση του θανόντος.

Περισσοτερα