Οι γυναίκες στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εμφανίσεις: 714

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής πολιτικής όλων των ανεπτυγμένων κρατών και αναγνωρίζεται ως κρίσιμoς παράγοντας για την κοινωνική τους συνοχή και ανάπτυξη.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην απόδοση των πραγματικών δεδομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αρχή της ισότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στόχος είναι μέσα από την παρούσα έρευνα να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να αιτιολογηθούν τυχόν αδυναμίες, ασάφειες και προβλήματα που το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί τόσο στις γυναίκες που εργάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε αυτές που επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο το στράτευμα. Η επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου πραγματοποιείται με την αναλυτική καταγραφή της σχετική ευρωπαϊκής, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ισότητας και με την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ελλάδα.

Περισσότερα στη συνέχεια ...

Pin It