ΔΙΚΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Εμφανίσεις: 2597

Νομικά Ζητήματα, Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και Εθνικού Επιπέδου.

Μικτές Συμβάσεις.

 

Οι έννομες σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση των υδρογονανθράκων, υγρών και αερίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λ.π) συνιστούν έναν νέο δυναμικό κλάδο του Δικαίου της Ενέργειας.

 

Περισσοτερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δικαιόχρηση (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών)

Εμφανίσεις: 1621

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δικαιόχρηση (E-Commerce and Franchising), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Μάρτιος 2002. Νο. 80. σελ. 250-256.

Η ανάπτυξη του Διεθνούς Franchising σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών νομικών και επιχειρηματικών συζητήσεων εξαιτίας των ζητημάτων που ανακύπτουν από την πρακτική τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Ο νέος Κανονισμός 2790/1999 της ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών καθώς επίσης και η πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. για το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν αντικείμενο αυτής της μελέτης σε μια προσπάθεια προσεγγίσεως των ζητημάτων που αυτή η κοινοτική νομοθεσία επιλύει αλλά και εκείνων που δημιουργεί το Internet.

Νομικά Ζητήματα των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Digesta)

Εμφανίσεις: 1677

Νομικά Ζητήματα των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchising), Digesta, 2000-2001, σελ. 119-131.

Το ζήτημα των σχέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου γίνεται οξύ στο ζήτημα των «νέων συμβατικών μορφών», οι οποίες έχουν βαθμιαία τυποποιηθεί διαμέσου εμπορικών πρακτικών και συνηθειών. Η τυποποίηση των συμβάσεων αυτών και η καθιέρωση συνθηματικής ονομασίας τους δεν μπορεί να αναιρέσει το πολυσυλλεκτικό περιεχόμενο τους. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να προσεγγίσει τα ζητήματα εφαρμοστέων διατάξεων που δημιουργούνται από τη μη ρύθμιση της ίδιας της σύμβασης Δικαιόχρησης και να προσδιορίσει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της νέας αυτής συμβατικής μορφής.

Legal Issues on International Franchising and Electronic Commerce (Business law Review)

Εμφανίσεις: 1875

Legal Issues on International Franchising and Electronic Commerce, Business law Review, Vol. 21, No.12, Kluwer Law International, Δεκέμβριος 2000, σελ. 288-290.

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νομικά ζητήματα και οι επιδράσεις που έχει στον επιχειρηματικό κόσμο και δη στα συστήματα franchising. Ο Πρότυπος Νόμος (Model Law) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου, γνωστή με τα αρχικά UNCITRAL της αγγλικής της ονομασίας που υιοθετήθηκε από το 1996, γνωστός ως Model Law on Electronic Commerce και η εφαρμογή του από τα εθνικά δίκαια στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς επίσης και μια σειρά νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων με την μέθοδο του Franchising στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν εκτενής ανάλυση της μελέτης αυτής.

Δείτε το paper εδώ >>