Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Με τον Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α΄/190/7.10.2022) δημοσιεύεται ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κωδικοποιώντας και αναμορφώνοντας έτσι το ρυθμιστικό πλαίσιο των τελευταίων περίπου σαράντα οκτώ ετών για την είσπραξη των δημοσιών εσόδων. Οι διάσπαρτες και πολλαπλές μεταβολές στις διατάξεις του ΚΕΔΕ, εκτός από την αποσπασματικότητά τους,

 τις διαρκείς τροποποιήσεις είχαν επιπτώσεις ερμηνείας στην συνέπεια ή την ενότητα των ρυθμίσεων καθώς υπήρχαν πλήθος συγκρουόμενες διατάξεις που τα όργανα του δημοσίου ερμήνευαν εις βάρος πολλές φορές των φορολογούμενων πολιτών, με αποτέλεσμα σωρεία δικαστικών διενέξεων και αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων.

Εισάγονται επιτέλους στον Κώδικα διατάξεις της, εκτός του ΚΕΔΕ, κείμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο, ώστε οι διατάξεις που ενσωματώνονται στον Κώδικα να αποκτούν κανονιστική και ερμηνευτική αυτοτέλεια, ενώ παράλληλα αποδίδονται οι κωδικοποιούμενες διατάξεις στη δημοτική και με γλωσσική ομοιομορφία, αίροντας τις ασυνέπειες ή τις αναντιστοιχίες στο περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ίδιου του Κώδικα, και επικαιροποιώντας  την ονομασία των εμπλεκόμενων οργάνων της διοίκησης και των αρμοδιοτήτων τους, προσαρμοσμένο στις νέες οργανωτικές μεταβολές των διαφόρων διοικητικών οργάνων ούτως ώστε να αποδίδεται το δίκαιο τόσο για τους εφαρμοστές αυτού όσο και για τους διοικούμενους, προσαρμοζόμενο στις διαδικασίες και τις νομοθετικές συνθήκες που έχουν προκύψει από το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.

Να σημειωθεί ιδιαίτερα η διάταξη του άρθρου 11 του νέου ΚΕΔΕ που οφείλουν να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι πολίτες σχετικά με τις εξουσίες του ενεργού- ντος την κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, καθώς ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του καθ΄ ού η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. Ο ενεργών την κατάσχεση μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης Αρχής, η οποία υποχρεούται να την παρέχει. Κατά την διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις κατά τον νόμο εξαιρετέες ημέρες δε μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εκτός αν το μέτρο λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 δηλαδή ότι πρόκειται να διαφύγει στο εξωτερικό, οπότε παρίσταται ως μάρτυρας δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου, ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας ή δημοτικός σύμβουλος  ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων δεν τηρούνται οι εξαιρέσεις σε περίπτωση που η ληξιπρόθεσμη προς το Δημόσιο αποκλειστικά οφειλή είναι  άνω του ποσού των 50.000 Ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτουργίας αυτής και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 επιτρέπονται οι πολλαπλές κατασχέσεις, ενώ όταν την εκτέλεση επισπεύδει το Δημόσιο, δεν μπορεί να συνεχίσει τον πλειστηριασμό τρίτος δανειστής που αναγγέλθηκε, ενώ στο άρθρο 13 ορίζεται ότι ο οφειλέτης από την ημέρα της κατάσχεσης δεν έχει κανένα δικαίωμα διάθεσης των κατασχεμένων πραγμάτων, και οποιαδήποτε τέτοιά ενέργεια είναι άκυρη. Εάν τα κατασχεμένα κινητά είναι χρήματα σε ημεδαπό νόμισμα κατατίθεται στη υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση αφαιρουμένων των εξόδων, εάν είναι αλλοδαπό νόμισμα μετατρέπεται σε ημεδαπό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και στην συνέχεια μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου, ενώ εάν είναι χρεόγραφα παραδίδονται από τον κατάσχοντα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δημοσίου  ύστερα από εντολή του Διοικητή της ΑΑΔΕ., ενώ οι τίτλοι σε διαταγή κατάσχονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 954Κ.Πολ.Δ.

Pin It