Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Με τον Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α΄/190/7.10.2022) δημοσιεύεται ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κωδικοποιώντας και αναμορφώνοντας έτσι το ρυθμιστικό πλαίσιο των τελευταίων περίπου σαράντα οκτώ ετών για την είσπραξη των δημοσιών εσόδων. Οι διάσπαρτες και πολλαπλές μεταβολές στις διατάξεις του ΚΕΔΕ, εκτός από την αποσπασματικότητά τους,

Περισσοτερα

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.3156/2003 δεν νομιμοποιούνται να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις, ως μη δικαιούχοι διάδικοι.

Οι διατάξεις του Ν.4354/2015 για την κατ’΄ εξαίρεση νομιμοποίηση, ως μη δικαιούχων διαδίκων, των εταιρειών διαχείρισης δανείων δεν εφαρμόζονται επί εταιρειών διαχείρισης του Ν. 3165/2003

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Αρείου Πάγου (Αρ. Απόφασης ΑΠ 822/2022) και του Εφετείου Πειραιά (Αρ. Απόφασης 595/2022) (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.3156/2003  (Dovalue, Intrum, Cepalκ.α.) δεν νομιμοποιούνται να ενεργούν διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση. Ουσιαστικά δηλαδή, Ο Άρειος  όσο και το Εφετείο Πειραιά με τις αποφάσεις τους δεν νομιμοποιούν τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης των εταιρειών διαχείρισης, στις περιπτώσεις που η μεταβίβαση των δανείων έγινε με τον Ν.3156/2003, ενώ αυτές μπορούν να γίνονται με τον Ν.4354/2015.

Περισσοτερα
Απόφαση του Σ.τ.Ε.

Απόφαση του Σ.τ.Ε.

Με την υπ’ αριθμόν 1389/2019 Απόφαση του Σ.τ.Ε. κρίθηκε η αναδρομική εφαρμογή της ηπιότερης κύρωσης επί εκκρεμών στα διοικητικά δικαστήρια υποθέσεων.

Περισσοτερα
Φορολογική Διοίκηση

Φορολογική Διοίκηση

Με την υπ΄αριθμόν 732/2019 Απόφαση του ΣτΕ επιλύθηκε οριστικά επιτέλους το ζήτημα αναφορικά με τον χρόνο διάρκειας της παραγραφής σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης φόρους εισοδήματος, όπου η φορολογική διοίκηση μέχρι σήμερα χωρίς να υφίσταται ειδική πρόβλεψη σε διάταξη τυπικού νόμου επιχειρούσε μονομερώς και καταχρηστικά να ταυτίσει ερμηνευτικά τις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης για τις οποίες συντρέχει 15ετής παραγραφή, με αυτές της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Περισσοτερα