Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

N. 4469/2017 - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός περί ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα η διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούσε το μοναδικό εργαλείο ρύθμισης χρεών και επιχειρήσεων.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου,  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 16.3.2017 - Υπόθεση Μοδέστου κατά Ελλάδας (51693/13)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 16.3.2017 - Υπόθεση Μοδέστου κατά Ελλάδας (51693/13)

Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει και προασπίζεται το απαραβίαστο της κατοικίας και του ιδιωτικού βίου. Επομένως η αστυνομική έρευνα και κατάσχεση στοιχείων (Η/Υ και εγγράφων) στην προσωπική κατοικία ιδιώτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της τέλεσης ποινικού αδικήματος πρέπει να πληροί συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου, Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας  από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 1611/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών γίνεται δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη, λόγω της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης από την Τράπεζα για τους κινδύνους της ενδεχόμενης μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και άρα της καταχρηστικότητας κι ακυρότητας των σχετικών Γ.Ο.Σ.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου, Η  Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Η Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 266/2016 Απόφαση του ΔιοικΕφΑθ (τριμ) αλληλέγγυα είναι η ευθύνη με την ΑΕ των διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων και εκκαθαριστών της για την πληρωμή φόρου εισοδήματος της εταιρείας παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ.

Περισσοτερα