Νομικά ζητήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Γκοτσοπούλου, Νομικά ζητήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η κα Νίκη Γκοτσοπούλου υπήρξε υπεύθυνη για την σύνταξη και εισηγήτρια σε πλήθος νομοσχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ενδεικτικά αναφέρονται ο Ν. 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις». Ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», Ν. 3366/2005 «Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦΥΕΣ) και άλλες διατάξεις», Ν. 3413/2005 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις».

Έχει επεξεργαστεί πλήθος προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων σχετικών με εξειδικευμένα θέματα προμηθειών Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προεδρικό Διάταγμα 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», Προεδρικό Διάταγμα 70/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 'Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας'», Προεδρικό Διάταγμα 3/2008 «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγχώρια Βιομηχανική Συμμετοχή (Ε.Β.Σ.) επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός μεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς επί των προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προμήθειας Αμυντικού Υλικού» και πλήθος άλλων.

Έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώπιον της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής κατά την επεξεργασία νομοσχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και γνωμοδοτήσει επί θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις έργων του Δημοσίου, συμβάσεις προμηθειών αμυντικού υλικού, συμβάσεις στρατιωτικών έργων, επί ζητημάτων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), επί διοικητικών θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έχει επιμεληθεί πλήθος ζητημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έχει εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με καταγγελίες κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με αμυντικές προμήθειες.

Pin It