Η Διεθνής Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση των Επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (Νομολογία)

Εμφανίσεις: 1387

Η Διεθνής – Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση των Επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (The Floating Charge), Αρχείο Νομολογίας, 6ο τεύχος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008.

Η διεθνοποίηση της οικονομίας και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δεν μπορούν να μην επηρεάσουν και το δίκαιο των επιχειρήσεων, το εμπράγματο και το ενοχικό δίκαιο που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε συνεχή εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο σύγχρονος νομικός σήμερα καλείται να επιλύσει νομικά ζητήματα που προκύπτουν κυρίως κατά την κατάρτιση μικτών συμβάσεων όσο και κατά την ανώμαλη εξέλιξη αυτών των συμβάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή στην επιστήμη μας, ότι τα νομικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με εννοιοκρατικές κατασκευές αλλά με αναγωγή στην κοινωνική τους διάσταση, και με αναδρομή στην τελολογική τους εκτίμηση με τελικό πάντα σκοπό την ορθή επίλυσή τους προς πραγμάτωση της δικαιοσύνης που είναι η ύπατη αξία. Η διάπλαση και η ανάπτυξη νέων θεσμών της σύγχρονης οικονομίας και των απαιτήσεων στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και η ολοένα αυξανόμενη διάδοσή τους στη χώρα μας δημιουργούν και στον έλληνα νομικό το χρέος, να αντιμετωπίσει τα νομικά θέματα που γεννιούνται, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και να εντάξει τα δημιουργήματα αυτά της συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα. Ένας από αυτους του νέους θεσμούς είναι η κυμαινόμενη ασφάλεια (floating charge) του νόμου 2844/2000, που σήμερα περισσότερο από ποτέ βλέπουμε να γίνεται χρήση από τις επιχειρήσεις. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο αναλυτικής προσέγγισης της παρούσης μελέτης.

Νομοθετικό Πλαίσιο των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Νομολογία)

Εμφανίσεις: 826

Νομοθετικό Πλαίσιο των Προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Αρχείο Νομολογίας, 3ο τεύχος, Μάιος-Ιούνιος 2008, σελ. 326-332.

Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο εξαιρούνται των λοιπών προμηθειών του Δημοσίου τομέα. Μέσα από μια αναλυτική συγκριτική προσέγγιση του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου (ΠΔ 284/89) και του νέου νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Φεβρουάριο του 2006 και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2006 διαπιστώνεται ότι με τον νόμο 3433/2006 για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται υπό τους νόμους της διεθνούς και ευρωπαϊκής αγοράς εξασφαλίζεται η διαφάνεια, ο δραστικός περιορισμός της κρατικής σπατάλης και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Διασφαλίζεται με βάση κανόνες και αρχές η απρόσκοπτη λειτουργία και εφαρμογή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, χωρίς παρεμβάσεις, περιορισμούς, αλλοιώσεις και στρεβλώσεις, δυσλειτουργίες και δυσμορφίες, προσφέροντας ίσους όρους υγιούς και παραγωγικού ανταγωνισμού σε όλους. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε όλες τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων.
 

Έρευνα και Ανάλυση Νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών που διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στα θέματα ισότητας και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού (ΚΕΘΙ)

Εμφανίσεις: 742

Έρευνα και Ανάλυση Νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών που διέπουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στα θέματα ισότητας και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. Έρευνα για το ΚΕΘΙ. Σελ. 50.

Η μελέτη – έρευνα αφορά στην εναρμόνιση των θεσμικών εγγράφων και κανονισμών των Ενόπλων Δυνάμεων με τη νομοθεσία που αφορά στα θέματα ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συγκεντρώθηκε όλη η σχετική νομοθεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και όλα τα σημεία που εξαιτίας ασαφειών δημιουργούν φαινόμενα ανισότητας ή απαγορεύουν την ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων. Παράλληλα προτείνονται μια σειρά από αλλαγές – ενέργειες βελτίωσης που αφορούν στην επικαιροποίηση των θεσμικών εγγράφων των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, όπως αυτή υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο Πρότυπο Νόμο του έτους 1997

Εμφανίσεις: 790

Το Ελληνικό δίκαιο είχε μέχρι σήμερα ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις διασυνοριακής φύσης. Το εσωτερικό μας δίκαιο δεν περιελάμβανε έως τώρα ειδικές ρυθμίσεις για τη διασυνοριακή πτώχευση, γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, κυρίως με τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες. Η χώρα μας εισήγαγε νέο πτωχευτικό κώδικα με το Ν. 3588/2007. Εν όψει του νέου νόμου, ο πτωχευτικός κώδικας όπως και το προϊσχύσαν πτωχευτικό δίκαιο (Εμπ. Ν. άρθρα 525 επ) δεν περιέλαβε διατάξεις για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις ούτε πλαίσιο ρυθμίσεων που να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του διεθνούς εμπορίου και των διασυνοριακών επενδύσεων. Αυτό συχνά οδηγούσε σε ανεπαρκείς νομικές προσεγγίσεις, οι οποίες καθυστερούσαν τη διάσωση των οικονομικά προβληματικών επιχειρήσεων, δεν οδηγούσαν σε δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης, εμπόδιζαν την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του αφερέγγυου οφειλέτη έναντι διασκορπισμού και εμπόδιζαν την μεγιστοποίηση της αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η απουσία προβλεψιμότητας στη διαχείριση περιπτώσεων διασυνοριακής πτώχευσης εμπόδιζε τη ροή του κεφαλαίου δημιουργώντας αρνητικά κίνητρα για διασυνοριακές επενδύσεις.

Ο νέος Νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων φαίνεται ότι λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα άλλων διεθνών προσπαθειών περιλαμβανομένης της Σύμβασης για Διαδικασίες Πτώχευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για συγκεκριμένες Διεθνείς Πλευρές Πτώχευσης (1990), τις Συνθήκες Μοντεβίδεο για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (1889 και 1940), τη Σύμβαση περί Πτώχευσης μεταξύ των Κρατών Nordic (1933) και τη Σύμβαση περί Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Κώδικας Bustamante, 1928), προτάσεις από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνουν τον Διεθνή Πρότυπο Νόμο για τη Συνεργασία επί Πτωχεύσεων και το Κονκορδάτο περί Διασυνοριακής Πτώχευσης, και τα δυο ανεπτυγμένα κείμενα από την Επιτροπή J του Τομέα Δικαίου Επιχειρήσεων του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (International Bar Association).

Περισσότερα στη συνέχεια ...

Περισσοτερα